Arkan Gas

حمل گاز هيدروژن

 1. قبل از حمل یا استفاده از سيلندر های هيدروژن، دانستنی های خود را در ارتباط با ویژگی ها و نکته های ایمنی و خطرهای این گاز افزایش دهيد. مطالعه ي کاغذ داده های ایمنی گاز هيدروژن مربوط به شرکت products Air می تواند مفيد باشد.
 2. هرگز برای زدودن ذره هاي و گرد و غبار موجـود در شـير هـا و اتـصال هـای خـارجی، از روش بـاز کردن شير و جاری کردن گاز هيدروژن استفاده نکنيد
 3. هنگام جابه جایی سيلندر، از انداختن، کشاندن، غلطاندن و لغزانـدن آن پرهيـز کنيـد. بـرای ایـن منظور، از چرخ های باربری مخصوص استفاده کنيد.
 4. هنگام جابه جایی یا بلند کردن سيلندر، هرگز سرپوش بالایی سيلندر را نگيرید.
 5. هنگام کار با شير بالای سـيلندر در صـورت هرگونـه اشـکال، از تـلاش بـيش تـر پرهيـز کنيـد و بـا نمایندگي فروش آپسول تماس بگيرید. فقط از اتصال های مناسب استفاده کنيد و برای نصب شير ها و اتصال ها هيچ گاه از مبدل استفاده نکنيد.
 6. شير بالای سيلندر را هميشه به آهستگی باز کنيد تا تنظيم فـشار بـا کنتـرل بـيش تـری انجـام گيرد
 7.  از لوله ها و وسایلی استفاده کنيد که در برابر بيشينه فشار ممکن، تحمـل و مقاومـت کـافی را داشته باشند
 8.  از وسایل کاهش دهنده فشار مناسب مثل رگلاتورهای کاهش دهنده فشار یا شير های کنتـرل کننده جریان استفاده کنيد تا گاز هيدروژن با ایمنی بالا به سامانهمنتقل شود.
 9. از یک چک شير مناسب برای جلوگيری از بازگشت گاز به سيلندر استفاده کنيد.
 10. هنگام پایان کار با سيلندر، لازم است که شير بالای سيلندر بسته شود و گـاز اضـافی موجـود در سامانه نيز خارج شود.
 11. اگر سيلندر یا شير بالای آن، دارای نقصی باشد، به سرعت سيلندر را به محلـی دور در خـارج ساختمان و دور از منابع احتراق، منتقل کنيد و به نمایندگي فروش آپسول اطلاع دهيد.
 12. تمامی تهویه ها لازم است که به بيرون از ساختمان لوله کشی شوند