هلیوم
عنصری شیمیایی با علامت He و عدد اتمی 2. گازی بی رنگ، بی بو، بی مزه، غیر سمی، بی اثر، تک اتمی و اولین در گروه گازهای نجیب جدول تناوبی است.
نقطه جوش آن برابر است با. پایین ترین در بین تمام عناصر است. این عنصر پس از هیدروژن، دومین عنصر سبک و دومین عنصر فراوان در جهان قابل مشاهده است. این گاز همچنین تا حدودی در آب محلول و از نظر شیمیایی بی اثراست.

هنگامی که این گاز حمل می شود، به صورت مایع است و بسیار سرد است. در واقع هنگام حمل آن چنان سرد است که همه گازهای دیگر را جامد می کند. تماس با این هلیوم مایع نیز می تواند باعث سرمازدگی جدی شود. هلیوم مایع در تحقیقات برودتی و همچنین خنک کننده راکتور هسته ای استفاده می شود