Arkan Gas

 

این مخازن دارای یک مخزن فشار هستند که به وسیله یک مخزن خلاء احاطه گردیده و برای ایجاد خلاء بین جداره بیرونی و مخزن فشار بکار می رود. دو سپر حرارتی میانی و داخلی بین جداره خارجی مخزن خلاء و مخزن فشار وجود دارد که مانع انتقال حرارت از مخزن خلاء به مخزن فشار می شود .حرارت گرفته شده توسط سپر حرارتی میانی ،توسط مایع نیتروژن جذب می شود که داخل ظرف مایع نیتروژن است .حرارت گرفته شده توسط سپر حرارتی داخلی نیز ،ترجیحاً به وسیله نئون مایع که داخل تانک ذخیره نئون مایع واقع است جذب می شود .

نئون ونیتروژن با جذب حرارت تغییر فاز داده و بخار می شوند به این ترتیب برای جلوگیری از شکستن ظرف مایع نیتروژن ،نیتروژن در یک مدت زمانی به اتمسفر ونت می شود. از طرف دیگر نئون بخار شده به سمت قوطی شامل ذغال چوب جریان می یابد، چرا که ذغال چوب جاذب نئون بوده و برای بازیافت مجدد آن استفاده می شود.خصوصیات مخزن کرایوژنیک ،برای ذخیره مایع کرایوژنیک که یکی از گازهای هلیم، هیدروژن و نئون می باشد شامل:

:: مخزن فشار حاوی مایع کرایوژن،مخزن خلاء که با یک فاصله معین مخزن فشار را احاطه کرده و این فاصله برای ایجاد خلاء بین جداره خارجی و مخزن فشار می باشد. خط ورودی و خط ونت به ترتیب با مخزن خلاء و مخزن فشار در ارتباط می باشند که برای پر کردن مخزن فشار با مایع کرایوژنیک و تخلیه بخار از مایع کرایوژنیک که به جوش آمده می باشد.از یک سپر حرارتی میانی بین دیواره بیرونی مخزن خلاء و مخزن فشار برای جدا کردن حرارت استفاده می شود که حرارت از مخزن خلاء به مخزن فشار انتقال نیابد. یک لایه عایق بین سپر حرارتی و جداره بیرونی مخزن خلاء و لایه دوم بین سپر حرارتی و مخزن فشار واقع می شود. ظرف مایع نیتروژن از مواد رسانای حرارتی ساخته شده که در تماس با حرارت سپر حرارتی میانی است. این ظرف شامل نیتروژن مایع بوده که حرارت گرفته شده توسط سپر حرارتی میانی را جذب می کند ونیتروژن تغییر فاز داده و بخار می شود.