Arkan Gas

گازهای خالص (High Purity Gases)

گازهای خالص جهت مصارف آزمایشکاهی و تحقیقاتی در اکثر صنایع مانند: نفت، گاز و پتروشیمی، داروسازی، لیزر، صنایع غذایی، نیمه هادی ها، کرماتوگرافی گازی، اسپکترومتری اتمی و… کاربرد دارند. گازهای خالص با درجات خلوص مختلف ارائه می شوند و کمترین خلوص آن ها گرید 2.5 (%99.5) می باشد.

 گازهای قابل ارئه با درجات خلوص مختلف به شرح زیر است:

  •  اکسیژن (O2)
  • نیتروژن (N2)
  • هیدروژن (H2)
  • آرگون (Ar)
  • هلیوم (He)
  • دی اکسید کربن (CO2)
  • مونو اکسید کربن (CO)