Arkan Gas

گاز فریون یک نام تجاری برای طبقه ای از مواد شیمیای است که به عنوان یک سرد کننده در سیستمهای مطبوع ( به عنوان کلرو فلورو کربن ها یا سی اف سی می دانند ) استفاده می شود . فریون گازی است که در دمای اتاق به صورت گاز ولی وقتی خنک می شود یا فشرده ، به حالت مایع در می آید غیر قابل اشتعال بیرنگ و نسبتا بی بو است یعضی از گازهای فریون یک عطر اتر مانند دارند.

انواع گاز فریون تجاری عبارتند از :

  • تترا فلئوراتان برای اتومبیل
  • کلئورودی فلئورومتان برای تهویه مطبوع

 انجمن ملی تهویه مطبوع در آمریکا توصیه میکنند که مایه خنک کننده سیستم تهویه باید هر سال چک شود چرا که یک سیستمی که تنها 10 % کاهش سطح خنک کنندگی داشته باشد میتواند باعث افزایش هزینه شما تا 20 % به صورت ماهیانه بشود و همچنین ادامه کار سیستم تهویه مطبوع با سطح خنک کنندگی پایین میتواند در نهایت به کمپرسور شما خسارت جبران ناپذیری وارد کند.