Arkan Gas

تست دوره ای سیلندرهای  تحت فشار با نظارت شرکت بازرسی EIE   و SGS  ، مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

تست دوره ای سیلندرهای تحت فشار از طریق هیدروتست به روش های Water jacket  و Non water jacket volumetric expansion test

 

هيدروتست سيلندر

تست هیدرواستاتیک یکی از راههای تست فشار و نشتی برای خطوط لوله، لوله کشی، سیلندر گاز، دیگهای بخار و مخازن سوخت می باشد. آزمون شامل پرکردن مخزن با یک مایع، معمولا آب می باشد ، .تست سیلندر ، تست فشار نیز انجام می گیرد در این مرحله ممکن است مخزن گاز تغییر شکل پیدا کند . تست سیلندر گاز رایج ترین روش کار برای لوله های آزمایش و مخازن تحت فشار است با این آزمون طبق استانداردها ایمنی و دوام مخازن برای مدت زمان مشخص بررسی می گردد .هیدروتست کپسول در فواصل زمانی معین باید صورت پذیرد ، تا از حوادث و اتفاقات ناگوار مانند نشتی یا انفجار جلوگیری شود .آزمون هیدوراستاتیک مخازن گاز طبق نیاز صنعت و مشتری بر اساس استاندارد صورت می گیرد . برای این کار از آب یا روغن استفاده می شود و در برخی موارد برای دید بهتر از رنگ قرمز یا فلورسنت نیز استفاده می گردد .كليه سيلندرها درشرايط عادي به علت فرسايش وخورندگي كه در داخل سيلندرصورت مي گيرد پنج سال بعد از تاريخ توليد و پس از آن هر سال نياز به آزمون دوره ای سیلندر دارند.