حمل گاز مایع

شرکت مهندسی ارکان گاز به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات ویژه ، ایمن و تحت کنترل بازرسان فنی برخوردار میباشد . نحوه استفاده از این تجهیزات به خواص شیمیائی محمولات شامل وزن حجمی ، درجه اشتعال ، میزان خورندگی ، فشار ، دما و... بستگی دارد که با توجه به موارد ذکر شده شامل موارد ذیل میباشند:

تانکرهای گاز

این گروه از تجهیزات  برای حمل مایعات تحت فشار ( گاز ) شامل گاز ال – پی – جی ،  بوتان ،  پروپان ،  پروپیلن ،  پنتان ، c4cut  و c3   مورد استفاده قرار می گیرد. هم اکنون 55 دستگاه ازاین تجهیزات  در اختیار شرکت بوده که در مسیر های مختلف فعالیت می نمایند. تجهیزات اندازه گیری نصب شده بر روی این گروه از تانکرها مثل دماسنج و فشارسنج و سوپاپ های اطمینان میزان ایمنی تجهیزات را در شرایط مختلف آب و هوایی کنترل می نماید. تجهیزات اندازه گیری نصب شده بر روی این گروه از تانکرها در دوره های مختلف کالیبره شده و تحت کنترل شرکت های بازرسی میباشد.

حمل گاز مایع
فروش گاز صنعتی و آزمایشگاهی