حمل گاز هيدروژن

هیدروژن گازی معمولاً توسط کامیون ها یا از طریق خطوط لوله تحویل داده می شود. از آنجایی که هیدروژن گازی معمولاً در فشارهای نسبتاً کم (20 تا 30 بار) تولید می‌شود، باید قبل از حمل و نقل فشرده شود. درباره فشرده سازی هیدروژن گازی بیشتر بدانید.

کامیون هایی که هیدروژن گازی را حمل می کنند تریلر لوله ای نامیده می شوند. هیدروژن گازی تا فشارهای 180 بار (~2600 psig) یا بیشتر در سیلندرهای بلندی فشرده می‌شود که روی تریلری که کامیون حمل می‌کند انباشته می‌شود. این ظاهر لوله های بلند را به وجود می آورد، از این رو تریلر لوله نامیده می شود. درباره تریلرهای لوله ای بیشتر بدانید.
هیدروژن گازی را می توان از طریق خطوط لوله مانند گاز طبیعی امروزی منتقل کرد. این برای حمل و نقل طولانی و با حجم بالا رایج است. اکثر خطوط لوله هیدروژن موجود در پالایشگاه های نفت نصب می شوند زیرا هیدروژن در فرآیند ارتقاء نفت استفاده می شود. درباره خطوط لوله بیشتر بدانید.

حمل گاز هیدروژن

ایمنی گاز هيدروژن مربوط به شرکت products Air

قبل از حمل یا استفاده از سيلندر های هيدروژن، دانستنی های خود را در ارتباط با ویژگی ها و نکته های ایمنی و خطرهای این گاز افزایش دهيد. مطالعه ي کاغذ داده های ایمنی گاز هيدروژن مربوط به شرکت products Air می تواند مفيد باشد.

 • هرگز برای زدودن ذره هاي و گرد و غبار موجـود در شـير هـا و اتـصال هـای خـارجی، از روش بـاز کردن شير و جاری کردن گاز هيدروژن استفاده نکنيد
 • هنگام جابه جایی سيلندر، از انداختن، کشاندن، غلطاندن و لغزانـدن آن پرهيـز کنيـد. بـرای ایـن منظور، از چرخ های باربری مخصوص استفاده کنيد.
 • هنگام جابه جایی یا بلند کردن سيلندر، هرگز سرپوش بالایی سيلندر را نگيرید.
 • هنگام کار با شير بالای سـيلندر در صـورت هرگونـه اشـکال، از تـلاش بـيش تـر پرهيـز کنيـد و بـا نمایندگي فروش آپسول تماس بگيرید. فقط از اتصال های مناسب استفاده کنيد و برای نصب شير ها و اتصال ها هيچ گاه از مبدل استفاده نکنيد.
 • شير بالای سيلندر را هميشه به آهستگی باز کنيد تا تنظيم فـشار بـا کنتـرل بـيش تـری انجـام گيرد
 • از لوله ها و وسایلی استفاده کنيد که در برابر بيشينه فشار ممکن، تحمـل و مقاومـت کـافی را داشته باشند
 • از وسایل کاهش دهنده فشار مناسب مثل رگلاتورهای کاهش دهنده فشار یا شير های کنتـرل کننده جریان استفاده کنيد تا گاز هيدروژن با ایمنی بالا به سامانهمنتقل شود.
 • از یک چک شير مناسب برای جلوگيری از بازگشت گاز به سيلندر استفاده کنيد.
 • هنگام پایان کار با سيلندر، لازم است که شير بالای سيلندر بسته شود و گـاز اضـافی موجـود در سامانه نيز خارج شود.
 • اگر سيلندر یا شير بالای آن، دارای نقصی باشد، به سرعت سيلندر را به محلـی دور در خـارج ساختمان و دور از منابع احتراق، منتقل کنيد و به نمایندگي فروش آپسول اطلاع دهيد.
  تمامی تهویه ها لازم است که به بيرون از ساختمان لوله کشی شوند